Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Delafaille N.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Delafaille N.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Delafaille N.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De persoonlijke gegevens die we u vragen beperken zich tot uw naam, functie en emailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van- en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen

We are aware about the trust you place in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we’ll let you know what kind of information we collect when you use our website, why we collect it, and how we improve your user experience. This is to explain exactly how we work. This privacy policy applies to the services of Delafaille N.V.. Please be aware that Delafaille N.V is not responsible for the privacy practices of other sites and sources. By using this website you accept our privacy policy. Delafaille N.V respects the privacy of all users of its site and shall ensure that the personal information you provide is treated confidentially.

Our use of collected data Communication When you send an email or other communications to us, we may store those communications. The personal information we ask you are limited to your name, title and email address. This makes it possible to process your inquiries and respond to your requests. The information is stored on our own secure servers. We will not combine this information with other personal data available to us.

Cookies

This website does not use “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy, unless we have obtained your prior consent.

Third parties

The information will not be shared with third parties. In some cases, the information may be shared internally. Our employees are required to maintain the confidentiality of your information.

Changes

This privacy statement is adapted to the use of- and the opportunities on this site. Any adjustments and/or changes in this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore recommended that you regularly check this privacy statement.

Choices for personal information

We offer all visitors the opportunity to view, change, or remove any personal information that is stored by us.

Adjust/unsubscribe communication

If you want to fit your data to or want your data to be removed of our files, please contact us. See contact details below.

Questions and feedback

We check regularly if we fulfil this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us: